***English text below***

Политика за поверителност

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. АПГ България ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

  1. АПГ България ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
  2. АПГ България ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
  3. АПГ България ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
 • има изрично съгласие на клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и АПГ България ЕООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване.
АПГ България ЕООД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на дийстващото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Бюлетин
На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Указания за използване на „бисквитки“/ cookies
След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.
Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.
Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Указания за „бисквитки“/ cookies
Анализ на данни за потребление
За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.
Ако впоследствие не искате АПГ България ЕООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

Сигурност
АПГ България ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Право на информация
При поискване АПГ България ЕООД ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

**********************************************************************

Privacy policy

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation of Directive 95/46 / EO (General Data Protection Regulation) will be effective /enters into force on May 25, 2018.

In connection with this, on May 25, 2018 APG BULGARIA Ltd. introduced the following changes in the Privacy Policy:

 1. APG BULGARIA Ltd, in its capacity of a Personal Data Administrator, processes personal data that our clients provide when visiting our websites in accordance with the legal framework for the protection of personal data.
 2. APG BULGARIA Ltd, as a merchant, guarantees to its clients the confidentiality of the provided personal data. The latter will not be used, disclosed or brought to the attention of third parties.
 3. APG BULGARIA Ltd is obliged not to disclose any personal data about the clients of third parties – state bodies, commercial companies, individuals and others, unless:
 • has the explicit consent of the client;
 • the information is required by government bodies or officials who, under the current legislation, have the right to request and collect such information and the trader is obliged to provide the information under the law;
 • the information is necessary for third parties to perform the service under a signed contract between the customer and APG BULGARIA Ltd. – airlines, transport companies, hotels or hotel companies, insurance companies and other service providers executed as part of a package or represent a separate implementation service.

Processing of personal data

When you visit our website, our web servers store data about the browsers and operating systems you use, the webpages you visit by us, the date of your visit, and for  seven day IP address specified by your Internet Service Provider, for the purpose of protection, e.g. when detecting attacks on our websites. Except for the IP address, personal data is only stored when it is provided by you, e.g., when registering, polling, playing for prizes or executing a contract, such as the term of their storage.

Use and transmission of personal data and targeting

APG BULGARIA Ltd. uses your personal data for the purposes of technical administration of the website, customer management, product surveys and marketing only in the scope and in the cases of expressly voluntary delivery by the client.

The transfer of personal data to state institutions and bodies is only carried out within the mandatory provisions of the law. Our employees are bound by a duty of confidentiality.

Newsletter

On our website you can subscribe to a newsletter. The data provided when subscribing to the newsletter will only be used to send the newsletter. You can cancel the newsletter subscription at any time by providing the opt-out option.

Instructions for using cookies

After activation, a direct connection is made to the server of the corresponding social network. The content of the switching area is then transmitted directly from social networks to your browser and it is included on the website.

Once the switching zone is enabled, the relevant social network can collect data regardless of whether you are working with the switching zone. If you are logged in to a social network, it can record your visit to your user account. Visit other websites cannot be saved from a social network before and there to activate the relevant switching zone.

If you are a member of a social network and do not want to link the data stored on our web site with the saved membership data before activating the switching zones, you must exit the social network.

We have no influence on the amount of data that is recorded by social networks with their switching zones. The purpose and amount of data capture, processing, and use through relevant social networks, as well as the appropriate rights and setup options to protect your privacy, can be found in the privacy guidelines of your social network.

Cookie instructions

Data consumption analysis

In order to recognize visitors’ preferences for our offers on the Internet, we use products with which we can purposefully tune the content of our websites, and this will improve our offerings to you. In order to activate these functions, you must explicitly confirm your agreement.

If you subsequently do not want APG BULGARIA Ltd. to collect and analyze information about your visit, you can always opt out of it.

To perform this refusal technically in your browser, the corresponding marker is set to Off. This Cookie serves only to register your refusal. Please note that for technical reasons, Cookie can only be used for the browser it is set from. If you delete the cookies or use a different browser or device, you must re-set the solution you want.

Security

APG BULGARIA Ltd. undertakes technical and organizational security measures to protect the data we administer from manipulations, loss, destruction and access by unauthorized persons. Our security measures are constantly being developed in line with technological developments.

Right to information

Upon request, APG BULGARIA Ltd. or your travel agent will notify you of the statutory time limit, whether your personal data is stored and what they are. If you are registered as a user, we also offer you the option to view the data yourself and eventually delete or change it. If, despite our efforts to ensure correctness and timeliness of the data, incorrect information is recorded, we will correct it at your request.